สำนักศิลปะและวัฒนธรรมภูเก็ต

รัษฎา
21 เทพกระษัตรี รัษฏา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
No items found.
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นส่วนราชการหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามกฏกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ซึ���งได้มีการพัฒนาบทบาทงานด้านวัฒนธรรมตามลำดับโดยมีจุดเริ่มต้น เมื่อ พ.ศ.2518 อาจารย์ในภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูภูเก็ต ได้ช่วยกันจัดนิทรรศการ “วันชาวบ้าน” ต่อมาได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ “วิธีชีวิตชาวบ้านป่าตอง” “วิธีชีวิตชาวบ้านสาคู” “ย่าม” และ “ปฏิทิน” ในปี พ.ศ.2519 จึงมีสิ่งของที่นำมาจัดนิทรรศการ “ชีวิตไทยฝั่งทะเลตะวันตก” ครั้งที่ 1-2 ของหน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูภูเก็ตโดยได้รับงบประมาณจากกองวัฒนธรรม กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างปี 2520-2521 เมื่อกองวัฒนธรรมได้รับการยกฐานะไปเป็นสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2522 ตามพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2522 จึงได้มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม พ.ศ.2523 หน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วิทยาลัยครูภูเก็ต จึงเปลี่ยนไปเป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2523 มีสถานที่ปฏิบัติงาน ณ หอพักชาย ซึ่งว่างอยู่ในวิทยาลัยครูภูเก็ต ตามคำสั่งวิทยาลัยครูภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2523 ต่อมาในปี พ.ศ.2526 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูภูเก็ตตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรม พ.ศ.2526
No items found.
More Photos
No items found.

สถานที่อื่นๆที่แนะนำ