โรงเรียนสตรีภูเก็ตเดิม

Credit:
Wachara Na Ranong
No items found.
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตั้งขึ้นโดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต

โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตั้งขึ้นโดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการสตรี ได้จัดหาเงินเพื่อสร้างโรงเรียนสำหรับสตรีขึ้น ณ สถานที่บริเวณ ถนนสตูล เชิงเขารัง เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๒ โดยได้วางศิลาฤกษ์จารึกไว้ว่า “โรงเรียนษัตรี สร้างปี ๑๒๗” และในขณะที่อาคารเรียนยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ได้สร้างเรือนไม้ชั่วคราวขึ้นในบริเวณวัดมงคลนิมิตรเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียน เปิดสอนเฉพาะระดับประถม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร และพระราชทานนามโรงเรียนว่า “ปลูกปัญญา” เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๒ มีครูใหญ่คนแรก คือ นายค้อ ฤกษ์ถลาง ต่อมาขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนเพิ่มขึ้น พระพิทักษ์ชินประชา (ตันม้าเสียง ตัณฑวนิช) ได้สร้างอาคารเรียนใหม่ที่วัดมงคลนิมิตร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐ และพระราชทานนามว่าโรงเรียนสตรีประจำมณฑลภูเก็ต “ตัณฑวณิชวิทยาคม” เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเกิดปัญหาสถานที่เรียนคับแคบไม่เพียงพอกับนักเรียน พ.ศ.๒๔๙๒ นางเย็นจิต ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสมัยนั้น จึงขยายพื้นที่โดยขอแลกเปลี่ยนที่ดินกับเทศบาลนครภูเก็ต ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่สถานที่ปัจจุบัน คือ ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีที่ดิน ๑๕ ไร่ เมื่อพ.ศ.๒๔๙๔ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็น “โรงเรียนสตรีภูเก็ต” ต่อมาได้ขยายเนื้อที่โรงเรียนไปจรดถนนเชิงคีรี ทำให้มีพื้นที่รวม ๒๘ ไร่ ๖๘ ตารางวา

Wachara Na Ranong

No items found.

รูปเก่าอื่นๆ