เจ้าถิ่น Check in Phuket

คูปองคงเหลือ

ใบ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตจัดทำโครงการ“ยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก” โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นางมุกดา หลิมนุกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต, นายกฤษฎา ตันสกุล ที่ปรึกษานายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และสองสุดยอดเชฟผู้พิชิตเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย เชพมอนด์  นายสุวิจักขณ์ กังแฮ และเชฟเอิร์ธ นายเอิร์ธ ศริตวรรธน์ มาร่วมงานแถลงข่าว อีกทั้งยังได้ร่วมเสวนาเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวอีกด้วย


โดยโครงการ “ยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำทางเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน อีกทั้งยังเพื่อพัฒนาผู้นำ กลุ่มองค์กรเครือข่าย/ชุมชน ให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาศักยภาพด้านการต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงเพื่อการเชื่อมโยงหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว ที่มีความโดดเด่น เรื่องภูมิปัญญาในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เด่นในกลุ่มงานเกษตร อาทิ “กุ้งมังกร,สับปะรดภูเก็ต” และสถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพที่เชื่อมโยงกับอาชีพของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (กุ้งมังกร,ปลาช่อนทะเล) อาชีพทางการเกษตร (สับปะรด) เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจไปพร้อมกัน

จังหวัดภูเก็ต ยังได้ร่วมกับผู้นำองค์กรเครือข่ายชุมชน ชุมชนท่องเที่ยวตามแนวทางประชารัฐ คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายของจังหวัดภูเก็ต จำนวน  5 หมู่บ้าน ได้แก่

  1. บ้านเกาะมะพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต
  2. บ้านป่าหลาย หมู่ที่ 3 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต
  3. บ้านป่าครองชีพ หมู่ที่ 9 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง
  4. บ้านม่าหนิก หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง
  5. บ้านท่าฉัตรไชย หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง

เพื่อมาเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการร่วมกิจกรรมในโครงการนี้เพื่อนำร่อง ในการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และการท่องเที่ยว สร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อบรรลุความสำเร็จในการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก เพื่อความยั่งยืนของชุมชนต่อไป

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นการตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์ชาติ ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป อันประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ จึงถือได้ว่า โครงการดังกล่าวนี้ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามคติพจน์ประจำชาติ อย่างแท้จริง

สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ที่นี่

No items found.

No items found.

เจ้าถิ่น Check in Phuket

No items found.

Information

Facebook

เจอนี่ ชี้เป้า!

ทีมงานกำลังตามหาร้านเด็ดแนะนำโดยคนภูเก็ตเอง ถ้าใครมีที่แนะนำส่งมาได้เลยที่ casper@thejournee.co

เทศกาลอื่นๆ

ประเพณีลอยเรือ
เทศกาลกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย/ประเพณีถือศีลกินผัก)
งานประจำปีวัดฉลอง
ประเพณีปล่อยเต่า
เทศกาลพ้อต่อ