ACTIVITY

ชุมชนบ้านป่าหล่าย

ชวนเที่ยวป่าหล่าย ชิมกุ้งมังกร 7 สี

ป่าหล่าย (Palai)

ชวนคุณมานั่งเรือชมความงามของป่าชายเลนคลองมูดง ดูเจ้าลิงน้อยใหญ่คอยแอบมองอยู่ตามมุมต่าง ๆ ของต้นโกงกาง วิถีชีวิตอันสมบูรณ์ทางธรรมชาติของชุมชนแห่งนี้ ก่อนจะพาไปยังกระชังสัตว์ทะเล อันเป็นแหล่งเจริญเติบโตชั้นเยี่ยมของวัตถุดิบประจำถิ่นอย่าง “กุ้งมังกร 7 สี”

ไฮไลท์กิจกรรมร่วมกับชุมชน:

1. นั่งรถโพถ้อง

2. ชมต้นมะขามอายุกว่า 150 ปี

3. นั่งเรือหัวโทงชมป่าโกงกางและลิง

4. ชมกระชังกุ้งมังกร

5. ทัวร์ Buffalo Lagoon


No items found.

Related Information

No items found.
No items found.
No items found.

Related posts