วัดแขนน (เจดีย์โบราณ)

เทพกระษัตรี

The Discovery of an Ancient Pagoda

เป็นเจดีย์โบราณเรียงกัน 3 องค์ เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเจดีย์องค์ที่ 1 และ 2 มีผังเจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยม เป็นเจดีย์ก่ออิฐ สอปูน ฉาบปูน เจดีย์องค์ที่ 3 มีผังเจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ 12 เป็นเจดีย์ก่ออิฐ สอปูน ฉาบปูนเช่นกัน แต่มีหินแทรกเป็นช่วงๆ และโบราณวัตถุ

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

วัดแขนน (เจดีย์โบราณ)
ศาลเจ้าพ่อเสือ ป่าตอง (ปุนเถ่ากง)
ศาลเจ้าเทียนเต๊กต๋อง
วัดพระทอง (วัดพระผุด)
ศาลเจ้ากะทู้ ไล่ทู้เต้าโบ้เก้ง อ๊ามในทู