ศาลเจ้าเทียนเต๊กต๋อง

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

อ๊ามยกเค่เก้ง จ้อสู่ก้ง - ซอยพะเนียง
วัดเกาะสิเหร่
ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย
วัดพระทอง (วัดพระผุด)
ศาลเจ้าแม่กวนอิมปุดจ้อ (อ๊ามปุดจ้อ)