ศาลเจ้าเทียนเต๊กต๋อง

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

วัดแขนน (เจดีย์โบราณ)
ศาลเจ้าไหหลำ เจ้าแม่ทับทิม
ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (เขารัง)
ศาลพ่อตาโต๊ะหินขาว (เกาะสิเหร่)
ศาลเจ้าหลิมฮู้ไท้ซู่ (สามกอง - อ๊ามนอก)