ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ่ว หรือ ศาลเจ้าผ้อต่อก้งบางเหนียว

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลหลักเมืองเมืองใหม่ (ศาลหลักเมืองแม่จวง)
ศาลเจ้าไหหลำ เจ้าแม่ทับทิม
ศาลเจ้าโต๊ะถ่าหมี บางวาด
วัดเกาะสิเหร่
ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง