อ๊ามโก้ยเส้งอ๋อง บางเหนียว

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ศาลเจ้าแม่กวนอิมปุดจ้อ (อ๊ามปุดจ้อ)
ศาลเจ้าพ่อเสือ ป่าตอง (ปุนเถ่ากง)
ศาลเจ้าจ้ออ๋อง หรืออ๊ามไถ้หงวนต๋อง
ศาลเจ้าไท้ชูทุ่งคา
ศาลเจ้าโต๊ะถ่าหมี บางวาด